Postpaid SIM-Karte aktivieren

- ab 2 Cent Tarif
- Smart Tarif
- Smart Flat Tarif

Prepaid SIM-Karte aktivieren

- Prepaid ab 2 Cent
- Prepaid Smart
- Prepaid Daten

­